1. Úvod

1.1. Um sem um tam je portálem, na kterém se setkává poptávka neziskových organizací po krátkodobé práci a nabídka práce, kterou nabízejí fyzické osoby.

1.2. Portál Um sem um tam může být dostupný osobám, které je užívají nebo mohou užívat mimo území ČR, všeobecné podmínky se však vždy řídí českým právem.

2. Definice pojmů

Uživatel

Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaná na portálu Um sem um tam. Uživatel při registraci určí, zda na portálu Um sem um tam vystupuje jako profesionál, nebo jako firma, nebo jako neziskovka. Uživatel přistupuje ke službám přes počítačovou síť internet.

Profesionál

Profesionálem je fyzická osoba, registrovaná na portálu Um sem um tam.

Firma

Firma je právnická osoba, registrovaná na portálu Um sem um tam.

Neziskovka

Neziskovka je nevládní nezisková organizace, zejména tedy občanské sdružení aktivně zasahující do veřejných záležitostí, ale i jakákoliv další právnická osoba, která není obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem.

Transakce

Transakcí se rozumí zprostředkování práce profesionála na konkrétním úkolu podle pokynů zadávající neziskovky.

3. Pravdivost prezentovaných informací

3.1. Uživatelé se zavazují prezentovat výhradně pravdivé informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Um sem um tam.

3.2. Uživatelé se zavazují prezentovat výhradně pravdivé informace, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či poptávané práci.

3.3. Za pravdivost prezentovaných informací je odpovědný uživatel, který tyto informace vložil na portál Um sem um tam.

3.4. Uživatelé souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s transkacemi mohou být veřejně přístupné.

3.5. V případě, že existuje podezření, že ze strany Uživatele systému dochází k porušení Všeobecných podmínek nebo že záměrně uvádí nepravdivé údajé, má Um sem um tam možnost zablokovat nebo zrušit účet Uživatele.

4. Nakládání s prezentovanými informacemi

Um sem um tam si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:

4.1. informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy a informací se sexuálním podtextem

4.2. nabídek práce, které nemají neziskový charakter nebo které mají charakter reklamy

4.3. nabídek práce, které jsou specifikovány obecně. Podmínkou zadání poptávky práce Neziskovkou je krátkodobost práce a jasná časová specifikace práce

4.4. nabídek práce, kdy časová specifikace práce zjevně neodpovídá realitě. V tomto případě Um sem um tam kontaktuje Neziskovku s žádostí o nápravu

4.5. informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice)

4.6. informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Um sem um tam nebo jiných fyzických či právnických osob

4.7. nabídek, které mají zjevně politický charakter

4.8. komerčních sdělení

5. Ochrana údajů

5.1. Registrační formulář na úvodní stránce požaduje vyplnění kontaktních údajů a data souvisící s transakcí (zejména telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa). Poskytnutí těchto údajů je povinné, bez jejich poskytnutí nemůže být účet Uživatele v systému aktivován.

5.2. Kontaktní údaje nejsou zveřejněné ostatním uživatelům portálu. Zobrazují se pouze uživateli, se kterým byla uzavřena transakce.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Um sem um tam je oprávněno změnit Všeobecné podmínky. Um sem um tam je povinno oznámit skutečnost, že byly Všeobecné podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Všeobecných podmínek pokaždé, když použije systém.

6.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Všeobecných podmínek nebo Smlouvy.