Tyto Provozní podmínky portálu Um sem um tam – dále jako „Podmínky“ upravují vztahy při zprostředkování expertního dobrovolnictví mezi provozovatelem dobrovolnického portálu, kterým je Um sem um tam, z. s., IČ: 22740783, se sídlem: Brdičkova 1911/21, Stodůlky, 155 00 Praha 5, dále jako “Provozovatel” a jeho uživateli.

Dobrovolnický portál Um sem um tam pro Provozovatele spravuje Sdružení Via, IČ: 27013812, se sídlem Praha 6, Dejvice, Dejvická 306/9, DIČ: CZ27013812 – dále jako “Administrátor”.

1. Úvod

1.1. Um sem um tam je portálem, na kterém se setkává poptávka neziskových organizací po krátkodobé práci a nabídka práce, kterou nabízejí fyzické osoby.

1.2. Portál Um sem um tam může být dostupný osobám, které je užívají nebo mohou užívat mimo území ČR, všeobecné podmínky se však vždy řídí českým právem.

2. Definice pojmů

Uživatel

Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaná na portálu Um sem um tam. Uživatel při registraci určí, zda na portálu Um sem um tam vystupuje jako Dobrovolník, nebo jako Firma, nebo jako Neziskovka. Uživatel přistupuje ke službám přes počítačovou síť internet.

Dobrovolník

Dobrovolníkem je fyzická osoba, registrovaná na portálu Um sem um tam, která má zájem poskytnout svůj čas a expertizu bezplatně Neziskovkám

Firma

Firma je právnická osoba, registrovaná na portálu Um sem um tam, která má zájem o zapojení svých zaměstnanců jako Dobrovolníků

Neziskovka

Neziskovka je nevládní nezisková organizace, zejména tedy zapsaný spolek, pobočný spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, církevní organizace aktivně zasahující do veřejných záležitostí, ale i jakákoliv další právnická osoba, která není obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem.

Transakce

Transakcí se rozumí zprostředkování práce dobrovolníka na konkrétním úkolu podle pokynů zadávající neziskovky.

3. Pravdivost prezentovaných informací

3.1. Uživatelé se zavazují prezentovat výhradně pravdivé informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Um sem um tam.

3.2. Uživatelé se zavazují prezentovat výhradně pravdivé informace, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či poptávané práci.

3.3. Za pravdivost prezentovaných informací je odpovědný uživatel, který tyto informace vložil na portál Um sem um tam.

3.4. Uživatelé souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s transakcemi mohou být veřejně přístupné.

3.5. V případě, že existuje podezření, že ze strany Uživatele systému dochází k porušení Všeobecných podmínek nebo že záměrně uvádí nepravdivé údaje, má Um sem um tam možnost zablokovat nebo zrušit účet Uživatele.

4. Nakládání s prezentovanými informacemi

Um sem um tam si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:

4.1. informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy a informací se sexuálním podtextem,

4.2. nabídek práce, které nemají neziskový charakter nebo které mají charakter reklamy,

4.3. nabídek práce, které jsou specifikovány obecně. Podmínkou zadání poptávky práce Neziskovkou je krátkodobost práce a jasná časová specifikace práce,

4.4. nabídek práce, kdy časová specifikace práce zjevně neodpovídá realitě. V tomto případě Um sem um tam kontaktuje Neziskovku s žádostí o nápravu,

4.5. informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice),

4.6. informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Um sem um tam nebo jiných fyzických či právnických osob,

4.7. nabídek, které mají zjevně politický charakter,

4.8. komerčních sdělení.

5. Ochrana údajů

5.1. Správcem osobních údajů uživatelů portálu Um sem um tam je Provozovatel portálu.

5.2. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány za účelem zprostředkování Transakce mezi Neziskovkou a Dobrovolníkem. Osobní údaje takto zpracováváme se souhlasem Uživatele. Uživatel může kdykoliv souhlas odvolat zrušením uživatelského účtu.

5.3 Při registraci požadujeme po Uživateli vyplnění kontaktních údajů a data souvisící s transakcí (zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa). Poskytnutí těchto údajů je povinné, bez jejich poskytnutí nemůže být účet Uživatele v systému aktivován.

5.4. Kontaktní údaje nejsou zveřejněné ostatním uživatelům portálu. Zobrazují se pouze uživateli, se kterým byla uzavřena Transakce.

5.5. Portál může uchovávat některé technické informace o tom, jak uživatelé službu používají, například logy. Tyto informace zpracováváme z důvodu zabezpečení portálu. Toto zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu Provozovatele jako správce.

5.6. Osobní údaje uživatelů zpřístupňujeme pouze důvěryhodným zpracovatelům a to výhradně za účelem splnění účelu portálu a poskytnutí služby. K zajištění činnosti portálu a k zajištění závazků mezi Provozovatelem a uživateli využívá Provozovatel následující zpracovatele:

Sdružení VIA, z.ú. – sídlem Dělnická 1324/9, Praha 7 Holešovice, 170 00, IČ 27013812, za účelem administrace systému Um sem um tam, správy neziskovek, správy dobrovolníků, správy výzev a transakcí, správy firemních profilů a vyřizování dotazů uživatelů a veřejnosti.

THINline s.r.o., - sídlem Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov, za účelem technického provozu portálu Um sem um tam.

Mailchimp - sídlem The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, za účelem správy emailové komunikace

5.7. K uchování osobních údajů uživatelů používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

5.8. Informace v uživatelském účtu a uchováváme po dobu existence účtu. Pokud uživatel svůj účet zruší, my jeho obsah do 1 měsíce vymažeme. Výmaz na zálohách podléhá zálohovacím lhůtám. Technické informace o užívání systému uchováváme maximálně 6 měsíců.

5.9. Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji:

Právo odvolat souhlas: Údaje v uživatelském účtu zpracováváme na základě souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Zrušení uživatelského účtu považujeme za odvolání souhlasu. Pokud odvoláte souhlas jen pro některé osobní údaje, může to zhoršit fungování vašeho účtu.

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel nebo pokud jste odvolali souhlas s jejich zpracováním.

Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.

Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete nás například požádat, abychom vám poskytli seznam darů, které jste přes Darujme.cz poskytli. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na: info@umsemumtam.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Um sem um tam je oprávněno změnit Všeobecné podmínky. Um sem um tam je povinno oznámit skutečnost, že byly Všeobecné podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Všeobecných podmínek pokaždé, když použije systém.

6.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Všeobecných podmínek nebo Smlouvy.