CESPO, o.p.s.

služby pro sluchově postižené

Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství

O nás

Poslání CESPO, o.p.s. je nevládní a nepolitickou obecně prospěšnou společností založenou za účelem poskytování sociálních služeb a provozování chráněné dílny pro zdravotně postižené. Posláním CESPO, o.p.s. je zajišťování sociálních služeb všem sluchově postiženým občanům bez rozdílu postižení, zejména v oblasti sociálně právního poradenství, tlumočnických služeb, výuku ZJ, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a jejich případná montáž, pořádání vzdělá-vacích přednášek a seminářů nejen pro sluchově postižené, ale i pro ostatní veřejnost. Dále je to obhajoba potřeb, práv, zájmů a nároků sluchově postižených všech věkových skupin bez rozdílu sluchového postižení. Cíle • Pomáhat při realizaci programů zajišťujících sociální rehabilitaci a integraci sluchově postižených občanů do společnosti. • Snižování informačního deficitu sluchově postižených občanů pořádáním přednášek, seminářů a případně i rehabilitačních pobytů pro postižené všemi typy sluchových vad. • Informační a osvětová činnost u veřejnosti o problematice sluchově po-stižených občanů a jejich integrace do společnosti. • Usilovat o odstraňování komunikační bariéry mezi sluchově postiženými a slyšícími. Snaha o rozšiřování služeb, jejich zkvalitňování. • Spolupráce s dalšími občanskými sdruženími zdravotně postižených na území ĆR a v zahraničí, v případě možnosti se stát jejich členem. • Připomínkovat návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se zdravotně postižených

Rozpracované výzvy

Úprava webových stránek

Webovky - náš velký problém

CESPO, o.p.s.
Velká práce | Online
17
bodů
7. 4. 2020: Svatopluk Vít začal pracovat na výzvě Úprava webových stránek
7. 4. 2020: CESPO, o.p.s. zveřejnila výzvu Úprava webových stránek